Homeae«۲۳ درصد سموم مورد استفاده کشورمان پرخطر است»

«۲۳ درصد سموم مورد استفاده کشورمان پرخطر است»

…چرایی و مقصران احتمالی این اتفاق شده است؛ روندی که با مرجوعشدن هندوانههای صادراتی از امارات و گوجهفرنگی از عراق آغاز شد و در ادامه با برگشتخوردن محمولههای صادراتی فلفل دلمه از روسیه، کیوی از هند و چین و سیبزمینی از ترکمنستان و ازبکستان تداوم…

Must Read

Related News