Homeae۲۳ درصد سموم مورد استفاده در ایران پرخطر است

۲۳ درصد سموم مورد استفاده در ایران پرخطر است

…چرایی و مقصران احتمالی این اتفاق شده است؛ روندی که با مرجوعشدن هندوانههای صادراتی از امارات و گوجهفرنگی از عراق آغاز شد و در ادامه با برگشتخوردن محمولههای صادراتی فلفل دلمه از روسیه، کیوی از هند و چین و سیبزمینی از ترکمنستان و ازبکستان تداوم یافت…

Must Read

Related News