Homeaeنتانیاهو در کشمکش داخلی رژیم: ایران در حال تاختن است

نتانیاهو در کشمکش داخلی رژیم: ایران در حال تاختن است

…و وضعیت روابط تلآویو و ریاض و همچنین روابط با دیگر کشورهای عربی از جمله بحرین و امارات و روسیه به نفتالی بنت ارائه نکرده است. از طرفی دیگر، رونامه عبریزبان «هاآرتص» پیشتر خبر داده بود که نتانیاهو پیش از ترک دفتر نخستوزیری و تحویل آن به نخستوزیر…

Must Read

Related News