Homeaeترمیم روابط با عربستان، اولویت اصلی سیاست خارجی

ترمیم روابط با عربستان، اولویت اصلی سیاست خارجی

…اولین سفر و دیدار نخست وزیر اسرائیل از امارات متحده عربی نشان داد حساسیتهای اولیه به عادی سازی روابط با اسرائیل تا حد زیادی … دونالد ترامپ آن را با سرمایه آمریکا و امارات برای حمایت از پروژههای عادی سازی تأسیس کرد) و عقب نشینی وی از وعدهها و…

Must Read

Related News